Inlärningssvårigheter

Inlärningssvårigheter

Vad som kan medföra inlärningssvårigheter

Svårigheter kan drabba i olika åldrar, inlärningssvårigheter vuxen kan ibland även först fastställas på sena år då till exempel ADD och ADHD inte alltid upptäcks tidigt. Attention Deficit Disorder med eller utan hyperaktivitet gör att personer har svårt att koncentera sig, och gärna vandrar från en aktivitet till nästa utan att slutföra den första. Ofta kan dessa personer uppleva en inre stress som inte visas utåt, men även stress i allmänhet påverkar generellt inlärande. 30 – 60 % av de med ADHD länkas till att ha inlärningssvårigheter. De kan behöva hjälp med konkreta tips för att få mer struktur och ordning.

Depression och annan psykisk ohälsa gör det också svårare med inlärning. Inlärningsmetoder som lämpar sig när någon är låg är att inte stressa, utan att hitta lösningar.

Hur inlärningssvårigheter visar sig hos barn

Små barn med Inlärningssvårigheter kan ibland visa det genom att ha motoriska problem med att rita, måla eller till exempel hantera blixtlås. Det kan vara omotiverade och ha svårt med koncentrationen. Inlärningssvårigheter när barnet är något äldre kan istället visa sig på andra sätt. Det kan vara att de inte vill prata om sina studier, eller har svårt att uttrycka sina känslor, äta och sova. Det innebär inte att de har en låg intelligens, tvärtom kan den även vara hög. Dessa barn behöver uppmuntras och få en bra studiemiljö.

Inlärningssvårigheter och vad du kan göra

Vänder vi oss mot neurologin eller psykologin, så kan vi hitta en del om hur vi avhjälper Inlärningssvårigheter. Det finns inlärningsmetoder hjälpmedel som underlättar. Vår hjärnkapacitet är enorm och vi använder endast en liten del av hjärnan. Hjärnan är som en muskel, som blir kraftigare desto fler kopplingar och lärdomar som görs. Nyfikenhet hjälper då det aktiverar hippocampus som inverkar på lagring av minnen. Reflektion, att gå igenom tidigare händelser i minnet, och sätta det i relation till annat. Tid får återhämtning kan behövas med. Sedan kommer vi bättre ihåg sådant som sägs i mitten och slutet av föredrag. Det finns olika kurvor för inlärning men repetition brukar sägas vara kunskapens moder.

Inlärningssvårigheter eller en annan sorts intelligens?

Howard Gardner är en amerikansk professor i kognition och pedagogik vid Harvard Graduate School of Education. Han har forskat kring intelligenser och menar att vi premierar den lingvistiska och även till viss del den logisk-matematiska i skola och undervisning. Han utgår från nio intelligenser, så även musikalisk, visuell/spatial, kroppslig/kinestetisk, social, självkännedom, naturintelligens och existentiell. Inlärningssvårigheter vuxen kan ha naturliga orsaker men kan även vara rent språkliga som när en flyttar till ett nytt land.

En annan problematik Gardner tar upp är att vi lär oss mer om hur vi ska lösa något än när vi faktiskt ska använda kunskapen. Inlärningssvårigheter kan även uppstå vid problem som har med motorik att göra, eller att vi börjar lära oss något sent i livet. För minnet är det lättare att ta till sig ny kunskap när en baskunskap redan finns.

Inlärningssvårigheter